Who is Francois?

English

Dr Francois Carr, BTH, MCC, D. Min, NDPB, is the Executive Director of Heart Cry in South Africa. He studied Personnel Management in Cape Town and followed a career as a Personnel Officer in the South African Defence Force for close to twelve years. During this time he became involved in a youth ministry that prayed and longed for revival in South Africa. He felt the Call of the Lord into a revival related ministry in November 1992 during a youth camp. During the time of prayer God impressed upon his heart that he needs to promote the message of revival through conferences about revival, revival resources and praying for revival. He became the National Coordinator of Revival South Africa promoting the message of revival whilst serving in a fulltime capacity as an officer in the Defence Force. He studied part time, obtaining his Bachelor in Theology, Masters in Christian Counselling and his Doctorate in Ministry.

As the National Coordinator he planned and organized conferences about revival throughout South Africa until he felt led by the Lord to resign from his position (by then a Lt Colonel) in the Defence Force and enter into fulltime ministry. He step out by faith and became the Executive Director of Revival SA in June 1999. The growing administration, ministry opportunities, growing projects, writing projects and his own preaching ministry and invitations has grown to such extends that he had to resign as the Executive Director of Revival SA.

Since resigning from Revival SA, he kept himself busy with writing projects and numerous preaching engagements. It then became clear that after six months of praying and waiting upon the Lord, that the Lord was clearly leading him towards the birth of a new ministry, called Heart Cry. Heart Cry exist to glorify the Lord by helping people to experience and get to know the Lord personally and mentoring churches on the way to revival and sponsor Heart Cry in South Africa as well as co-sponsoring conferences in the USA, Europe and Africa.

He is well known for his burden for revival and a popular speaker in Africa, North America and the United Kingdom. He authored several books and articles on prayer, holiness and revival.

He is married to Dorothea and has one daughter, Leone.

He currently resides in Pretoria, South Africa.

 

Afrikaans

Dr Francois Carr (BTH, MCC, D. Min, NDPB) is die Uitvoerende Direkteur van  Heart Cry in Suid-Afrika. Hy het ‘n loopbaan as Personeel Beampte vir ongeveer twaalf jaar in die Suid-Afrikaanse Weermag beoefen. Gedurende hierdie tyd raak hy betrokke in ‘n jeugbediening wat gebid het vir en verlang het na herlewing in Suid-Afrika. Hy het ‘n roeping van die Here vir ‘n herlewingsbediening in 1992 gedurende ‘n jeugkamp ervaar. Tydens ‘n sessie van gebed en afsondering het God dit op sy hart gedruk dat hy die boodskap van herlewing deur herlewingskonferensies, herlewingsmateriaal en gebed vir herlewing moet uitdra. Hy het die Nasionale Koördineerder van Herlewing Suid-Afrika geword en die boodskap van herlewing bevorder, terwyl hy steeds voltyds ‘n offisier in die Weermag was. Intussen het hy deeltyds studeer en het hy sy Baccalaureus Graad in Teologie, sy Meestersgraad in Christelike Berading en sy Doktersgraad in Bediening behaal.

As die Nasionale Koördineerder het hy herlewingskonferensies oral in Suid Afrika beplan en organiseer, totdat hy deur die Here gelei gevoel het om van sy posisie by die Weermag te bedank en in voltydse bediening te gaan. Hy het ‘n geloofstap geneem en die Uitvoerende Direkteur van Herlewing SA in Junie 1999 geword. Die toename in administrasie, bedieningsgeleenthede, projekte en eie preekbediening en uitnodigings het tot so mate uitgebrei dat hy as Uitvoerende Direkteur van Herlewing SA bedank het.

Na sy bedanking van Herlewing SA, het hy homself besig gehou met skryf, projekte en vele preekgeleenthede. Na ses maande van bid en wag op die Here, het die Here hom gelei tot die geboorte van ‘n nuwe bediening, naamlik HeartCry. HeartCry bestaan om die Here te vereer deur mense te help om Hom persoonlik te leer ken en te ervaar, om gemeentes te mentor op die weg na herlewing, om HeartCry in Suid Afrika te ondersteun en ook om as mede-aanbieder van konferensies in die VSA, Europa en Afrika op te tree.

Hy is bekend vir sy las vir herlewing en tree op as ‘n spreker in Suid Afrika, Afrika, Noord Amerika, Poland en die Verenigde Koninkryke. Hy is die outeur van verskeie boeke en artikels oor gebed, heiligheid en herlewing.

Hy is getroud met Dorothea en hulle het een dogter, Leoné.

Hulle is tans in Pretoria, Suid-Afrika woonagtig.

High Quality Downloadable Photos for Churches (click on photo to download)


© Francois Carr